Department of Geomatics

logo_FSv
Projekt, který byl řešen ve spolupráci Katedry geomatiky, Katedry Geotechniky FSv ČVUT v Praze spolu s UTAM a NPÚ se věnoval opracování kamenných prvků historických staveb Hlavního města Prahy. Během projektu byly dokumentovány konkrétní kamenné prvky, u kterých bylo zkoumáno opracování a byl identifikován použitý nástroj. Využity byly jak metody 3D dokumentace (fotogrammetrie), tak i hyperspektrální snímkování.

RESEARCHER

Mgr. Kateřina Kovářová, Ph.D., MBA.

TIME PERIOD

1.3.2020 – 31.12.2022

Outputs

Kniha PRAHA KAMENNÁ

Výstava

Databáze - „vzorník" kamenických nástrojů a jejich stop

Project characteristics

Hlavním cílem projektu je usnadnit identifikaci, dokumentaci a ohodnocení hodnoty stop opracování na historických kamenných objektech. Pro tyto účely slouží navrhovaná specializovaná mapa s reprezentativními příklady topografie povrchu kamenných prvků vybraných objektů ve zkoumaném území. Mapa je zaměřena na detaily opracování a identifikaci použitého nástroje na vybraných objektech v oblasti Pražské památkové rezervace. Mapa poslouží jako pomůcka restaurátorům, ale i pracovníkům památkové péče při dokumentaci památek. Součástí mapy jsou doprovodné informace, ohledně topografie stop nástroje na povrchu kamene, ale i základního popisu horninového materiálu. Na tento výstup navazuje specializovaná veřejná databáze, která představuje „vzorník” kamenických nástrojů a jejich stop. Nově vytvořený vzorník napomůže k zjednodušení spolupráce pracovníků památkové péče s restaurátory při obnově kamenných objektů. Dalším cílem projektu bylo uspořádání výstavy, která představí znalosti o kamenické práci našich předků prostřednictvím repliky středověké kamenické hutě s jejími rozličnými kamenickými nástroji a jejich stopami. Součástí výstavy byly i další výsledky předkládaného projektu. Výstava byla doplněna vydáním kritického katalogu. Pro vyloučení poškození historických stop opracování restaurátorskými zásahy byl vypracován památkový postup, který byl sestaven na základě experimentálního ověření jejich vlivu na vybraných artefaktech se stopami opracování. Měřičská dokumentace povrchu vzorku před a po restaurátorském zásahu umožnila zhodnocení citlivosti různých restaurátorských postupů vůči zachování stop po nástrojích a také sloužila při vývoji softwaru a funkčního vzorku zařízení pro 3D dokumentaci povrchů. Zařízení se uplatnilo při studiu postupu degradace na historických kvádrech prostřednictvím multi-instrumentální kampaně probíhající v pravidelných měsíčních intervalech po dobu jednoho roku a zahrnující například hyperspektrální kameru.