Katedra Geomatiky

logo_FSv

doc. Ing.

Jan Pacina

, Ph. D.

Pozice:

E-mail:

Telefon:

Místnost:

Vzdělání

Výzkum

Témata výzkumu 

 • Staré mapy – zpracování, vizualizace a analýzy. 
 • Modelování krajiny – rekonstrukce krajiny, 3D vizualizace. 
 • Digitální modely reliéfu – interpolace, manipulace, analýzy. 
 • Fotogrammetrie – zpracování archivních i současných leteckých snímků, tvorba modelů terénu a hodnocení kvality. 
 • Maloformátová letecká fotografie – snímkování z dronů (certifikovaný pilot) a s využitím draka (KAP) a balónu – tvorba 3D modelů, ortofoto a hodnocení kvality. 
 • Dálkový průzkum Země v ochraně životního prostředí. 
 • LiDAR –  zpracování a analýza dat LLS. 
 • Aplikace geoinformatiky v archeologii, geomorfologii a ochraně životního prostředí. 
 • Využití geoinformatiky při studiu dynamiky přehradních sedimentů – batymetrické mapování, analýzy vývoje a změn zatopené krajiny. 
 • Databázové systémy a zpřístupnění dat on-line – propojení map s textovou informací, webové mapové aplikace. 
 • Identifikace prehistorického osídlení v Sudánu, 6. Nilský katarakt – od roku 2011 součást výzkumného týmu Českého egyptologického ústavu. Hlavní zaměření – mapování, geodézie, 3D modelování pro potřeby archeologie a geologie 

Aktuálně řešené projekty 

 • 2022 – 2024 – TAČR (Prostředí pro život) Analýza časoprostorové dynamiky sněhové pokrývky pro účely predikce a prevence hydrologických extrémů a dimenzování adaptačních opatření v rámci pozemkových úprav 
 • 2022 – 2025 – TAČR (Prostředí pro život) Voda v krajině Českého Švýcarska 
 • 2018 – 2022 – MK ČR (NAKI) – Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky  
 • 2018 – 2022 – MK ČR (NAKI) – Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří. DG12P02OVV066 
 • 2018 – 2022 – Smart City – Smart Region – Smart Community, řešitel WP3 

Ukončené projekty 

 • 2017 – 2019 – GA ČR, Vývoj sedimentace v přehradních nádržích jako antropogenních bariérách v říčních systémech: od materiálové bilance po osud polutantů, reg. č. 17-06229S 
 • 2017 – 2019 – SN-CZ 2020 „Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“ 
 • 2016 – 2020 – Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu “ideálního města” Zlína. Projekt MK ČR (NAKI) – spoluřešitel. 
 • 2015 – 2018 –  Projekt ArchaeoMontan 2018 – SN/CZ. Spoluřešitel. 
 • 2015 – Partnerstvím ke zkvalitnění přípravy lidských zdrojů pro přírodovědné a technické vzdělávání, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.3.00/45.0034 
 • 2013 – 2015 – Rekonstrukce hydrografické sítě Ústeckého kraje, Interní grant UJEP, hlavní řešitel. 
 • 2012 – 2015 – Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén – projekt MKČR. Spoluřešitel. 
 • 2012 – 2015 – Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví  – projekt MKČR. Hlavní řešitel. 
 • 2012 – 2015 – Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí (ENVIMOD), reg. č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0205.  
 • 2012 – 2015 –  Projekt ArchaeoMontan – Cíl 3. Spoluřešitel. 
 • 2012 – 2015 – Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů, Interní grant UJEP, hlavní řešitel (2011-2012). 
 • 2013 – 2014 – Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0023 
 • 2011 – 2015 – Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví – projekt MKČR. Spoluřešitel. 
 • 2010 – 2012 – Transnational Ecological Network in Central Europe (TransEcoNet), program OP NSSE 1CEO61P3, 2009-2012, řešitel: prof. Dr. Elmar Csaplovisc, Technická univerzita v Drážďanech, Německo – spoluřešitel 
 • 2010 – 2011 – Modelace proudění podzemních vod v oblasti poohří – výzkumné centrum Artec, Technická Univerzita v Liberci. Výzkum je realizován za podpory státních prostředků České republiky v rámci projektu VaV “Pokročilé sanační technologie a procesy č. 1M0554 – program MŠMT “Výzkumná centra”. 
 • 2008 – 2009 – Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720. Projekt GAČR 205/07/0385 
 • 2006 – 2007 – Rozvojový projekt 682 – (projekt EFEKT – 06). Efektivní správa univerzity – ZČU v Plzni (spoluřešitel) 
 • 2004 – Esri FIG grant – 2004, Testing ArcGIS Survey analyst in Czech environment and comparison with common Czech survey software Win Kokeš

Publikace a výsledky 

Výuka

Vyučované předměty bc. a mgr. studia 

Vedení studenti doktorského studia (Ph.D.) 

 • Ing. Paulina Raeva (školitel specialista) 
 • Ing. Karel Pavelka 
 • Ing. Dominik Brétt 
 • Ing. Jaroslav Nýdrle 
 • Ing. Jakub Vynikal