Katedra Geomatiky

logo_FSv

Publikace

Jiří Cajthaml, Dana Fialová, Růžena Zimová a kol.

2023

Vltava – proměny historické krajiny​

Kniha se orientuje na identifikaci změn krajinyhistorické zástavby v okolí řeky, vodohospodářských objektů či komunikační infrastruktury zachycené na starých mapách a plánech. Dále sleduje historii vltavských povodní a záznamů vodních stavů, vývoj hydrotechnických úprav řeky, zejména s ohledem na výstavbu Vltavské kaskády, i dopravu po řece počínaje vorařstvím. Pozornost je věnována změnám osídlení, významu kulturního dědictví a vývoji funkcí řeky a poříční krajiny, především funkci dopravní, energetické a rekreační. Text členěný do sedmi kapitol je doplněný obrazovou dokumentací, prezentující různé historické materiály, staré mapy i výstupy zpracované s využitím moderních geoinformačních technologií. Kniha Vltava – proměny historické krajiny čtenářům také zpřístupňuje množství reprodukcí archivních fotografií a dobových pohlednic, vztahujících se k místům a sídlům podél Vltavy, z nichž mnohá v průběhu 20. století zanikla.

2022

Michal Cihla a kol.

Praha kamenná

Kamenické opracování historických staveb Hlavního města Prahy

Publikace je kritickým katalogem stejnojmenné výstavy, jež se konala v minulém roce u Karlova mostu.  Publikace na úctyhodných 680 stranách mapuje opracování kamene od románského období po 20. století, dokumentuje vývoj tradičního řemesla na uceleném území Pražské památkové rezervace a několika příkladů v její blízkosti a vše je zasazeno do kontextu evropského vývoje kamenického řemesla. Kniha je určena laické i odborné veřejnosti a bude ji možno zakoupit v prostorách Muzea Karlova mostu. Křest knihy proběhl 20. prosince za účasti odborníků, kteří se na knize podíleli – zástupců z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, z Kateder geotechniky a geomatiky Fakulty stavební ČVUT a Národního památkového ústavu. Kniha byla slavnostně pokřtěna prachem z lomu Cava Magi v Tarquinii ve střední Itálii, který byl využíván k těžbě stavebního kamene již ve 4. stol. př.n.l.

E. Semotanová, Z. Zudová-Lešková, J. Močičková, J. Cajthaml, P. Seemann a další

2019

Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století

Publikace Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století obsahuje vybraná témata k českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech. Atlas se člení na tři oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Oddíl Prostor je spojen s vymezováním území a začleněním českých zemí, Československa a České republiky do středoevropských a mezinárodních struktur. Prostor znamená také členění území na menší celky, motivované politickým a hospodářským vývojem. Prostor je i krajina, kde se odehrávaly změny, vyvolané nejrůznějšími příčinami v rozvoji společnosti. Oddíl Čas zahrnuje především témata z vojenských a politických dějin a vybrané historické mezníky druhé poloviny 20. století. Oddíl Společnost výrazně reflektuje stále aktuální téma migrací, všímá si národnostní, náboženské a vzdělanostní diverzity a sleduje vnímání českého státu ve světě různými formami reprezentace jednotlivců i celku.

2022

Jiří Cajthaml, Dana Fialová a další

Vltava – proměny historické krajiny​

Kritický katalog výstavy

Publikace vydaná k příležitosti vernisáže výstavy k projektu “Vltava – proměny historické krajiny”. Cílem projektu a výstavy je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit nemovité a movité kulturní dědictví naší patrně nejznámější a nejoblíbenější řeky Vltavy a jejích břehů (konkrétně úseku od pramene řeky k soutoku s Berounkou), které bylo pozměněno technickými zásahy (především výstavba přehrad) a proměnou funkcí řeky (výrobní, dopravní, rekreační) v kontextu společenských změn.

E. Semotanová, J. Cajthaml, a kol.

2016

Akademický atlas českých dějin

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou. Pět oddílů hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jednotlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.)