Katedra Geomatiky

logo_FSv
Projekt, který byl řešen ve spolupráci Katedry geomatiky a Přírodovědecké fakulty UK, je zaměřen na historii řeky Vltavy. V rámci řešení bylo shromážděno velké množství map, plánů, fotografií i textů, které dokumentují historickou krajinu v okolí Vltavy před výstavbou Vltavské kaskády. Všechny materiály byly zpracovány do digitální podoby a jsou k dispozici v rámci komplexního webového informačního systému staré Vltavy.

ŘEŠITEL

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

OBDOBÍ

1.3.2018 – 31.12.2022

Výstupy

Putovní výstava

Webová mapová aplikace

Fyzické 3D modely

Georeferencované staré fotografie

Vektorizované staré mapové listy

3D vizualizace zaniklé krajiny

Charakteristika projektu

Projekt byl řešen odborníky z Fakulty stavební ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK. V rámci jeho řešení je inovativním způsobem zpracováno velké množství archivních materiálů (historických dokumentů, map, plánů, fotografií, ikonografických pramenů) obsahujících informace o proměnách krajiny podél Vltavy. Vzhledem k velkému množství různorodých archivních materiálů, byl v rámci projektu vytvořen informační systém obsahující zpracované archiválie, především staré mapy, plány historických staveb, fotografie, historické dokumenty apod. Vltavská říční krajina je jedním z příkladů území v České republice, které prošlo ve 20. století vlivem antropogenní činnosti, především výstavbou přehrad, intenzivní proměnou krajiny spojenou se zánikem místních sídel a navazujícími společenskými změnami. Na starých mapách je možné identifikovat zástavbu v okolí řeky (sídla či samoty), vodní objekty (mlýny, jezy, přehrady), komunikační infrastrukturu (mosty, přístaviště). Bohužel řada objektů již neexistuje. Buď přestaly sloužit svému účelu a byly zbořeny, nebo musely ustoupit výstavbě přehradní kaskády na Vltavě. V projektu jsou pomocí trojrozměrných modelů dokumentovány proměny zatopených ploch a jejich funkce. Při digitalizaci existujících nebo zaniklých objektů podél Vltavy je zohledněn jejich význam například pro pochopení problematiky plavby (plavební propusti), překonávání toku (přívozy, mosty), využívání vodní energie (mlýny) a povodní.